رویداد خوردگی

با توجه به نیاز مبرم حوزه صنعتی کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های فناوارنه بخش صنعت کشور و به جهت ایجاد یک الگوی بومی به منظور اکتساب فناوری در صنعت و ایجاد چرخه نوآوری با استفاده از الگوی نوآوری باز و همچنین برقراری ارتباط بین نخبگان و نوآوران و شرکت ها و سازمان های صنعتی که دارای صورت مسئله در حوزه های مختلف می باشند و افرادی که توانایی حل آن مسئله را دارند می توان با برگزاری رویداد فناوارنه با موضوع خوردگی با رویکرد حل مسئله ، گامی بلند در جهت مطرح شدن مسائل مختلف این حوزه و نیز رفع آنها در سطح ملی پرداخت.

محورهای همایش

 • حفاظت کاتدی
 • بازدارنده های خوردگی
 • انتخاب مواد
 • پوشش و رنگ
 • خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون
 • هوشمندسازی سیستم های کنترل خوردگی

اهداف همایش

 • استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی های فناورانه صنایع
 • شبکه سازی متخصصین ، نوآوران و نخبگان
 • کمک به توسعه دانش بنیان واحدهای صنعتی
 • کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیاز های واحدهای صنعتی
 • تسهیل ارتباط صنعت و با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران

محل برگزاری

مشهد میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

زمان : ۸ اسفند ماه، ساعت ۸ صبح

کمیته علمی

دکتر غلامعلی فرزی

ر هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر محمد هادی موید

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر رضا عارفی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر علی داوودی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر مهدی گلیانی

حامیان

دبیرخانه

 • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده مهندسی
 • ایمیل:corrosionevent@gmail.com
 • تلفن:05138944775