چالش های رویداد خوردگی

محل برگزاری

مشهد میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

زمان : ۸ اسفند ماه، ساعت ۸ صبح

کمیته علمی

دکتر غلامعلی فرزی

ر هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر محمد هادی موید

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر رضا عارفی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر علی داوودی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر مهدی گلیانی

حامیان

دبیرخانه

  • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده مهندسی
  • ایمیل:corrosionevent@gmail.com
  • تلفن:05138944775