چالش های رویداد امنیت غذایی و جهش تولید

محل برگزاری

مشهد میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کاشورزی

زمان : مهر تا بهمن ماه 1399

حامیان

دبیرخانه

  • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده کشاورزی
  • ایمیل:noavaran.f.k@gmail.com
  • تلفن:05136028775