رویداد ساخت و تولید

با توجه به نیاز مبرم صنایع کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و دستیابی به یک الگوی کاربردی در بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های فناوری بخش صنعت و با هدف ایجاد یک الگوی بومی به منظور اکتساب فناوری در صنعت و ایجاد چرخه نوآوری با استفاده از الگوی نوآوری باز و توسعه فناوری های آینده دار مورد نیز کشور و برقراری ارتباط بین نخبگان و نوآوران و شرکت ها و سازمان های صنعتی که دارای چالش های فناوری در حوزه های مختلف می باشند . مدل برگزاری رویداد های چالش فناوری و بهره برداری از نوآوری در یک حوزه از فناوری به عنوان یک ابزار به منظور بهره برداری از الگوی نوآوری باز در فضای اکوسیستم نوآوری کشور مطرح می باشد. در این میان با توجه به توسعه روز افزون دانش ساخت و تولید در دانشگا ه ها و مراک علمی و تحقیقاتی و لزوم بومی سازی فناوری های بدست آمده در صنایع کشور؛ مجموعه رویداد های چالش فناوری و جذب نوآوری با محوریت ساخت و تولید ، با رویکرد های ذیل در قالب طرح مسائل فناوری ( گلوگاهی و رو به آینده ) در این حوزه فناوری و نیز رفع آنها در سطح ملی برگزار می گردد.

محورهای همایش

 • پاسخ گویی به مسائل و چالش های واحدهای صنعتی در حوزه ساخت هوشمند
 • ارائه دستاورد های فناورانه و نوآ وری های تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان، فناوران و خبره گان صنعتی در قالب نمایشگاه ارائه دستاوردها
 • برگزاری پیش رویداد های تخصصی مرتبط با محور های رویداد
 • برگزاری پنل تخصی ساخت هوشمند
 • ایجاد استارت آپ های تخصصی صنعتی مرتبط با موضوع تولید هوشمند

اهداف همایش

 • استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی های فناورانه صنایع
 • شبکه سازی متخصصین ، نوآوران و نخبگان
 • کمک به توسعه دانش بنیان واحدهای صنعتی از طریق تزریق نوآوری های جدید
 • کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیاز های واحدهای صنعتی
 • تسهیل ارتباط صنعت و با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران
 • افزایش دانش علمی مخاطبین رویداد با استفاده از ظرفیت های علمی وفناوری
 • توسعه فناوری های تولید هوشمند از طریق ایجاد استارت آپ های مرتبط با موضوع
 • دستیابی به فناوری های گلوگاهی مطابق با نقشه ی راه فناوری صنعت
 • جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و تحقیقات دانشگاهی

محل برگزاری

مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان : ابتدای مرداد ماه 99 تا انتهای بهمن ماه 99

حامیان

دبیرخانه

 • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده مهندسی
 • ایمیل:minon.eng@gmail.com
 • تلفن:05136028775