چالش های رویداد رویداد ساخت و تولید

محل برگزاری

مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان : ابتدای مرداد ماه 99 تا انتهای بهمن ماه 99

حامیان

دبیرخانه

  • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده مهندسی
  • ایمیل:minon.eng@gmail.com
  • تلفن:05136028775