چالش های ساخت و تولید

دبیرخانه

  • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده مهندسی
  • ایمیل:minon.eng@gmail.com
  • تلفن:05138944775